Privacy Policy

Privacy Policy

Sempre Capelli Haarwerken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze pravacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaat met persoonsgegevens.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Sempre Capelli Haarwerken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

-Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel

 waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens

 zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van uw persoons gegevens beperkt is tot enkel die

 gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor

 ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor

 verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen

 zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijjen, tenzij

 dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn

 verstrekt;

-Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u

 hierop wil wijzen en deze respecteren;

 

Als Sempre Capelli Haarwerken ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, vragen heeft hierover of contact met mij wens op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 

-Het verzorgen van de declaraties bij de zorgverzekeraars;

-Het verzorgen van de financiële administratie;

 

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoongegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij mij opvraagt. Ineen dergelijk geval dien ik mederwerking te verlenen en ben ik ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestem,ming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 Jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegewoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Sempre Capelli Haarwerken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf.

 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een ddor u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mijn op!

 

25 mei 2018

 

Erica Kooman